หลักสูตรที่เปิดสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


  หลักสูตรที่เปิดสอน   หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (จำนวน 120หน่วยกิต) – สาขาการบัญชี – สาขาการจัดการ – สาขาการตลาด – สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – สาขาอุตสาหกรรมการบริการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตรบัณฑิต (จำนวน 120 หน่วยกิต) – สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (จำนวน…

READ MORE

การศึกษาผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


ความเป็นมาของวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิมชื่อมหาวิทยาลัยณิวัฒนาได้รับการสถาปนาขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2538 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ มหาวิทยาลัยได้จัดอาจารย์ผู้สอนออนไลน์เพื่อให้นิสิตสามารถทั้งปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน-นิสิต, นิสิต-นิสิต โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นแกนกลางและมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาดูแลการเรียนของนิสิตเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนตามแผนการเรียนและการสำเร็จการศึกษาในเวลาที่เหมาะสม ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม หาความรู้ประกอบการเรียนจากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย /ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Library) ซึงมีตำราอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ออนไลน์และฐานข้อมูลทางวิชาการอื่นๆได้  

READ MORE

ระบบการศึกษาและการลงทะเบียน


  ระบบการศึกษา   •ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาและมี 1 ภาคฤดูร้อน และจัดการเรียนการสอนในลักษณะ โมดูล (Module)   •ในภาคการศึกษาปกติจะแบ่งเป็น 2 ช่วงและภาคฤดูร้อน 1 ช่วง (รวม 5 ช่วง ต่อปีการศึกษา) ซึ่งแต่ละช่วง (Session) นิสิตใช้เวลาเรียน 2 เดือนและมี กำหนดการเปิดภาคเรียน…

READ MORE

วิธีการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


วิธีการเรียน (ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)   1.การเข้าเรียน นิสิตต้องเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จากบทเรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตจำนวน 15 หน่วยการเรียน โดยนิสิตต้องเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 80%   2.การส่งรายงาน นิสิตจะต้องส่งรายงาน / ผลงาน ผ่านอินเตอร์เน็ตและเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) ตามที่อาจารย์ได้กำหนดใว้ในแต่ละรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียน   3.การสอบ (เก็บคะแนน) นิสิตต้องทำการทดสอบ(Test) ในทุก ๆ หน่วยการเรียนของทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเป็นการสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (นิสิตสามารถทำการสอบโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่)   4.การสอบปลายภาค นิสิตต้องเข้าทำการสอบปลายภาค(Final)…

READ MORE