หลักสูตรที่เปิดสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (จำนวน 120หน่วยกิต)

– สาขาการบัญชี
– สาขาการจัดการ
– สาขาการตลาด
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– สาขาอุตสาหกรรมการบริการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตรบัณฑิต (จำนวน 120 หน่วยกิต)

– สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (จำนวน 139 หน่วยกิต)

– สาขาสาธารณสุขชุมชน

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท (สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 14 เดือน) จำนวน 36 หน่วยกิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

– สาขาการจัดการและการตลาด

– สาขาบัญชีและการเงิน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบันฑิต

– สาขาบริหารการศีกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

– สาขาบริหารงานสาธารณสุข

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

– สาขาบริหารงานวิศวกรรม
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

– สาขากฎหมายมหาชน