ระบบการศึกษาและการลงทะเบียน

 

ระบบการศึกษา

 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาและมี 1 ภาคฤดูร้อน และจัดการเรียนการสอนในลักษณะ โมดูล (Module)

 

ในภาคการศึกษาปกติจะแบ่งเป็น 2 ช่วงและภาคฤดูร้อน 1 ช่วง (รวม 5 ช่วง ต่อปีการศึกษา) ซึ่งแต่ละช่วง (Session) นิสิตใช้เวลาเรียน 2 เดือนและมี กำหนดการเปิดภาคเรียน กำหนดการปิดภาคเรียน กำหนดการสอบ ประกาศแจ้งก่อนกำหนดวันลงทะเบียนโดย
– นิสิตจะต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่มีตารางสอบปลายภาคไม่ทับซ้อนเวลากัน
– นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต/ภาคการศึกษาปกติ, ไม่เกิน 9 หน่วยกิต/ภาคฤดูร้อนสำหรับระดับปริญญาตรีและเลือกลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต/ภาคการศึกษาปกติ, 6 หน่วยกิต/ภาคฤดูร้อนสำหรับปริญญาโท
– นิสิตต้องตรวจสอบรายวิชาก่อนและหลังและเลือกลงทะเบียนด้วยความรอบคอบ
– นิสิตต้องลงทะเบียนและต้องชำระค่าลงทะเบียนในกำหนดระยะเวลาเพื่อป้องกันการไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค (Final Examination)

 

วิธีการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Microsoft Word - updating_CMHE-cyberU_instrction guide

คลิ๊กที่รูปภาพ เพื่อขยาย

Add a Comment

Your email address will not be published.