วิธีการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


วิธีการเรียน (ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

 

1.การเข้าเรียน

นิสิตต้องเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จากบทเรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตจำนวน 15 หน่วยการเรียน โดยนิสิตต้องเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 80%

 

2.การส่งรายงาน

นิสิตจะต้องส่งรายงาน / ผลงาน ผ่านอินเตอร์เน็ตและเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) ตามที่อาจารย์ได้กำหนดใว้ในแต่ละรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียน

 

3.การสอบ (เก็บคะแนน)

นิสิตต้องทำการทดสอบ(Test) ในทุก ๆ หน่วยการเรียนของทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเป็นการสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (นิสิตสามารถทำการสอบโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่)

 

4.การสอบปลายภาค

นิสิตต้องเข้าทำการสอบปลายภาค(Final) ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น / วิทยาเขต / ศูนย์บริการของมหาวิทยาลัยฯในส่วนภูมิภาค

Add a Comment

Your email address will not be published.